Dagvatten

Dagvatten

Dagvatten

Dagvatten är vatten som tillfälligt samlas på en markyta. Det kan vara regnvatten eller smältvatten från snö. Grundvatten som av någon anledning tränger fram, översvämning från vattendrag och spolvatten, räknas också som dagvatten. Vatten som inte har en naturlig avrinning och som inte absorberas av marken, leds ner i avloppsystemet och vidare - ibland via reningsverk - till närliggande vattendrag. 

En pumpstation som hanterar dagvatten behöver inte vara i drift kontinuerligt utan styrs av den aktuella mängden vatten. Det innebär att stationen kan behöva väldigt hög kapacitet men bara vid enstaka tillfällen.

Vid normala flöden kanske dagvattnet helt enkelt leds förbi pumparna. För extrema situationer måste ett bräddavlopp finnas. Och ibland kombinerar man pumpstationen med ett vattenmagasin som mellanlagrar vattnet innan det rinner ut i avloppssystemet.

Norvatek tillverkar pumpstationer som tar hand om dagvatten på alla de här sätten. Tillsammans tar vi fram en lösning som hanterar ditt problem med dagvatten på ett hållbart sätt. 

Pumpstationer för dagvatten

VB Pumpstation

Användningsområden: Dag- och spillvatten
Kapacitet: 5 – 300 l/s

Används i första hand för att pumpa dagvatten. Kan även användas för spillvatten om pumpstationen inte kan ha överbyggnad. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

Läs mer

VM Pumpstation

Användningsområden: Spillvatten och dagvatten. 
Kapacitet: 5 – 300 l/s

Används vanligtvis för att pumpa större flöden avloppsvatten. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

Läs mer

VP Pumpstation

Användningsområden: Dagvatten
Kapacitet: 5 – 400 l/s

Lämplig på platser där man snabbt behöver få undan stora mängder dagvatten som t.ex. vid broar eller vägbyggen. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

Läs mer

Storm Water Station

Användningsområden: Dagvatten
Kapacitet: från 500 l/s –

Används för att hantera stora mängder dagvatten genom uppsamling och reglering av flödet. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

Läs mer

VÖ Pumpstation

Användningsområden: Spill- och dagvatten
Kapacitet: 5 – 300 l/s

Används vanligtvis för att pumpa avloppsvatten i kommunal verksamhet. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

Läs mer