Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy för Nordiska VA Teknik AB 2021-01-08
Gäller Nordiska VA Teknik AB (org. nr. 556621-0208)
Denna dataskyddspolicy gäller från och med den 25 maj 2018.

1. Allmänt
På Nordiska VA Teknik AB värnar vi om din personliga integritet. I denna integritetspolicy informerar vi om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbsida, köper våra produkter eller tjänster, eller när du på annat sätt är i kontakt med oss. I den här policyn hittar du även information om vilka rättigheter du har gällande hanteringen av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

2. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (med eller utan andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, personnummer, IP-adress eller köphistorik. Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, radering eller förstöring.

3. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Nordiska VA Teknik AB (org. nr. 556621-0208), Orrekulla Industrigata 27, 425 36 Hisings Kärra, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av bolaget och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

4. Hur samlar vi in personuppgifter?
När du köper våra produkter eller tjänster, samlar vi in personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik och annan ärenderelaterad information, t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst.

Insamling av uppgifter sker även om du frivilligt deltar i en tävling alternativt fyller i en frivillig deltagarlista under t.ex ett kurstillfälle eller en mässa.

Vi kan även komma att samla in och uppdatera dina adressuppgifter via tredjepartstjänster för betalningslösningar, adressuppdateringar samt uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker och andra finansiella institut.

5. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
Den insamlade informationen inkluderar fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information, t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst.

6. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag.

7. Delar vi personuppgifter?
Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av personuppgiftsbiträden som hjälper oss med marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar, t.ex. speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för. Vi minimerar överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES. I de fall sådant sker, t.ex. vid systemmässig support och underhåll, sker det enligt särskilt högt ställda krav och avtal. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter. Dessa företag styr själva hur informationen ska behandlas i enlighet med sina integritetspolicys.

8. Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi vidtar nödvändiga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att manipuleras, gå förlorade eller förstöras eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

9. Sociala medier
För närvarande kan du följa oss via t.ex Facebook och LinkedIn. Där ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar eller kan påverka publiceringen av.

10. Hur använder vi cookies?
Information om hur vi använder cookies finns på vår informationssida om cookies.

11. Vilka rättigheter har du?
I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas genom att kontakta oss.

Radering av dina personuppgifter Du kan begära radering av dina personuppgifter, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

Begränsning av behandling Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Dataportabilitet Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

12. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?
Om du har frågor kopplat till dataskydd och integritet eller anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid kontakta oss via vår kundtjänst på info@norvatek.se eller 031-169000.

13. Klagomål till tillsynsmyndighet
Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig för tillsyn enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Kontaktuppgifter till oss
Nordiska VA Teknik AB (org. nr. 556621-0208), Orrekulla Industrigata 27, 425 36 Hisings Kärra, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Behöver du få kontakt med oss runt dataskydd når du oss på: info@norvatek.se eller 031-16 90 00.