Från behov till driftsatt pumpstation

Norvatek tar dig från start till mål

Pumpstationer har en grundläggande funktion i infrastrukturen för vatten och avlopp. För att få funktionen på plats krävs samordning av konsulter, markentreprenörer, elektriker, programmerare, tillverkning av sump och överbyggnad samt inkoppling av automation för att styra pumpstationen.

Vårt jobb är att göra det så enkelt som möjligt för dig som beställare. Så här ser en normal process ut från det att ett behov uppstår till pumpstationen är igång.

PROJEKTERING

Vi kommer in vid olika tidpunter i processen beroende på vilken typ av entreprenad som gäller för projektet. Den största delen av våra jobb, i dagsläget ca 80 procent, görs på utförandeentreprenad. Resterande 20 procent är totaltentreprenader, ofta på större projekt som t.ex. Kodammarna i Göteborg.

Konstruktion av pumpstationer

Vilka parameterar påverkar konstruktionen av en pumpstation?

För att kunna bygga en pumpstation med rätt kapacitet behöver vi känna till följande parametrar:

 • Typ av vatten

  Vilken typ av vatten ska pumpas: dricksvatten, dagvatten eller spillvatten?

 • Flöde

  Hur många liter per sekund ska pumpas? För hushåll, skolor, industrier och liknande finns tabeller som anger förväntad mängd spillvatten. För dagvatten görs beräkningar utifrån hur stort uppsamlingsområdet för pumpstationen ska vara och vilken typ av regn den ska dimensioneras för: 10-, 50-, eller 100-årsregn.

 • Sträcka

  Hur långt ska vattnet pumpas?

 • Lyfthöjd

  Hur högt ska vattnet pumpas d.v.s. vad är den statiska lyfthöjden?

 • Vattengång på inkommande ledning

  På vilken nivå ligger den ledning där vattnet rinner in i pumpstationen?

 • Höjd på färdig mark

Utförandeentrepenad

Utförandeentreprenad innebär att vi får specifika instruktoner på vad vi förväntas tillverka och leverera. Projektering och dimensionering är redan klart och vi tillverkar pumpstationen enligt angivna kapacitetskrav och ritningar från beställarens konsult.

Med andra ord går beställningen i princip direkt till tillverkning.

Konsultuppdrag

I vissa fall kan beställaren be oss fungera som konsult. Då tar vi fram ett underlag för projektering och dimensionering  av pumpstationen utifrån de förutsättningar beställaren ger oss.

Totalentreprenad

En totalentreprenad innebär att Norvatek tar fram och levererar en teknisk helhetslösning på ett specifikt problem. Här finns vi med från början och tar ansvar för projektet hela vägen. I totalentreprenaden ingår:

 • Projektering

  Ta fram en teknisk lösning.

 • Projektplanering

  Tidsram och planering.

 • Dimensionering & konstruktion

  Utifrån angivna förutsättningar och önskemål.

 • Ritningsunderlag

  Som granskningsritningar, bygghandlingar och konstruktionsritningar.

TILLVERKNING

När granskningsritningarna är godkända av beställaren gör vi konstruktionsritningar och slutliga beräkningar på t.ex. hållfasthet och betongkvalitet. Sedan är det dags att tillverka pumpstationens sump och eventuell överbyggnad, köpa in pumpar och andra komponenter. Samtidigt arbetar programmerare med automation för stationens drift och ett apparatskåp sätts ihop.

Hållbar produktion

Pumpstationer fyller en viktig funktion i en hållbar och miljövänlig infrastruktur för VA i samhället. Därför tycker vi det är självklart att tillverkningen vilar på samma grund. Det handlar om att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt.

Norvateks pumpstationer kan alltid utformas efter beställarens krav och önskemål. Men ur hållbarhetssynpunkt finns det en poäng att arbeta mot en mer standardiserad tillverkning.

Med en mer standardiserad produktion minskar vi belastningen på miljön på flera sätt.

 • Energi och material i produktionen

  Vi kan använda samma formar för gjutning av våra betongmoduler. I och med det kapar vi ett led i produktionen och spar in både material och den energi som krävs för att tillverka en ny form. 

 • Färre transporter

  Vi kan göra större beställningar på standardkomponenter vilket betyder färre transporter från leverantörer till oss. 

Det finns också direkta fördelar för dig som kund:

 • Ekomiska

  En mer standardiserad produktion ger bättre ekonomi i hela projektet.

 • Enklare service

  Standardisering underlättar för servicepersonalen. De vet vilka verktyg de ska ha med och hur stationerna fungerar.

Även om vi gärna jobbar mot en standard för vissa delar av pumpstationen, så finns det fortfarande utrymme för en mängd olika val. Du har t.ex. möjlighet att välja material i sumpen, material och utseende på överbyggnadens fasad, säkerhetsklassning på dörrar och tillval för inredningen.

De flesta pumpstationer vi tillverkar är helt kundunika. Men för miljöns skull och för att få bra ekonomi i varje projekt, utgår vi gärna från det standardkoncept för pumpstationer som vi under många år arbetat fram tillsammans med kommuner, konstruktörer och driftpersonal.

Vi vill erbjuda ett val som är smart både för miljön och ekonomin.

Sumpen

Val av material i sumpen beror till stor del på beställarens önskemål. Norvatek kan tillverka sumpar i följande material:

 • BETONG
 • BETONG/PE
 • GAP
 • ROSTFRITT

Valet av material i sumpen påverkas t.ex. av markförhållanden på platsen. Om det finns risk för uppflytning p.g.a höga grundvattennivåer måste sumpen antingen vara tillräckligt tung (betong) eller kunna förankras (GAP och rostfritt).

Om överbyggnaden är i betong måste sumpen klara husets tyngd. Ett hus i betong väger ungefär 6 gånger mer än ett trähus och byggs därför lämpligtvis över en sump i betong.

Enkel rengöring av sumpen är något vi alltid eftersträvar. Med hjälp av Norvateks egenutvecklade NOWA Botten är rengöringen lätt - oavsett material i sumpen.

Överbyggnad

Utseende: En pumpstation ska passa in i omgivningen. Pumpstationer finns i villaområden, på industritomter, i parker, i hamnar, i utkanten av åkrar längs vägar eller kanske vid en sjö. Det ställer krav på flexibilitet när det gäller husets utformning.

Arbetsmiljö: På insidan ska stationen vara en rymlig och säker arbetsplats. Efter att ha byggt tusentals pumpstationer och lyssnat på synpunkter från driftspersonal har vi samlat tillräckligt med erfarenhet för att kunna utforma en arbetsplats som fungerar i vardagen.

Säkerhet: En annan faktor som påverkar utformningen är de säkerhetskrav som eventuellt ställs på byggnaden. Pumpstationer för dricksvatten måste t.ex. uppfylla vissa skyddsklasser. I andra fall handlar det om att minska risken för skadegörelse som för med sig onödiga kostnader för reparation och klottersanering.

Norvatek tillverkar överbyggnader med fasader i:

 • BETONG

  Gjuts som ren betongyta eller så att fasaden ser ut som trä efter målning.

 • TRÄ

  Träfasader kan vi bygga med olika paneltyper, färger och impregnering.

 • CEDRAL

  Cedral fibercementskiva är ett miljövänligt, underhållsfritt material som finns i olika kulörer.

Vissa miljöer ställer större krav på överbyggnadens utformning. I de fallen kan vi tillverka en pumpstation efter arkitektens ritningar i det material som föreslås. Ett sådant exempel hittar du i Karlskrona.

Pumpar

Pumparna är stationens hjärta. I de fall beställaren inte redan valt pumpleverantör kan vi hjälpa till att dimensionera och välja pumpar.

Vi tittar först på vilken typ av vatten som ska pumpas: dricksvatten eller spillvatten. Sedan vilket flöde och vilket tryck som krävs. Utifrån det väljer vi lämpliga pumpar hos ett antal leverantörer och jämför verkningsgrad, kvalitet och pris. Målet är att hitta en pump som är optimal för projektet.

Automation

Om pumparna är stationens hjärta så är apparatskåpet hjärnan. Härifrån regleras allt från pumpar och ventiler till temperatur i stationen. Vår partner ASB har utvecklat ett program för styrning av pumpstationer som vi gärna använder oss av.

I skåpet finns bl.a. PLC-dator, säkringar till pumpar och belysning, manöveromkopplare och operatörspanel. Övervakningen kopplas till beställarens kontrollrum, vanligtvis vid ett vatten- eller reningsverk, via fiber eller 4G.

Apparatskåpen byggs utifrån den standard och tekniska beskrivning som beställaren ger oss. Vi kan också vara med och föreslå ett upplägg om ingen fastslagen kravspecifikation finns.

Apparatskåpet är testkört och installeras i överbyggnaden redan på fabriken. När vi använder ASB:s apparatskåp är ASB med när pumpstationen tas i drift.

MONTERING

Montering av en pumpstation kräver god planering. Den involverar oss som leverantörer, markentreprenören och ibland även beställarens egna kontakter för t.ex. indragning av el.

Leverans av pumpstation med GAP-sump

 • Leverans

  Vanligtvis levereras Gap-sump och trähus som en samlad leverans.

 • Montering

  Beställaren ansvarar i regel för montering. 

 • In- & utgående ledningar

  Detta moment sköts av markentreprenören.

 • Återfyllnad

  Utförs av markentreprenören. Vid återfyllning är det viktigt att sumpens läge inte rubbas och att rätt material används runt om i samma höjd.

Leverans/montage BTG-station

I de fall pumpstationerna har en betongsump med överbyggnad i betong eller trä, monterar våra fältmontörer stationen på plats. Arbetet sker i olika etapper eftersom installationen utförs i samarbete med markentreprenören.  Så här brukar arbetsgången se ut:

 • Grop för sumpen

  Markentreprenören förbereder gropen som ska vara väl packad, avvägd samt säker ur arbetsmiljösynpunkt.

 • Montering av sump

  Moduler för sumpen levereras och monteras upp till marknivå.

 • In- & utgående ledningar

  Detta moment utförs av markentreprenören.

 • Återfyllnad

  Utförs av markentreprenören. Vid återfyllning är det viktigt att sumpens läge inte rubbas och att rätt material används runt om i samma höjd.

 • Inkoppling av el

  Utförs i regel av beställaren. Om det finns önskemål kan Norvatek lösa inkoppling av el. 

 • Överbyggnad

  Norvatek lyfter på överbyggnaden. Våra montörer kopplar ihop sump och överbyggnad.

 • Drifttagning

  Pumpar installeras och automation kopplas in.

 • Testkörning & besikting

  Pumpstationen testkörs innan slutbesiktning. 

doukmentation

Dokumentation

Till varje pumpstation finns dokumentation som bland annat innehåller:

 • Ritningar på pumpstationen
 • Elritningar
 • Bruksanvisning för pumparna
 • Datablad på komponenter som t.ex. ventiler
 • Servicejournal