Expand side menu Expand top menu

Dagvattenhantering i Trelleborg

Klimatförändringar med ökade regnmängder gör det allt viktigare att skydda städer och vitala samhällsfunktioner för verkningarna av översvämningar.

I Trelleborg har man under 2013 och 2014 jobbat med ett projekt i syfte att samla upp allt dagvatten i hamnen för att därifrån kunna pumpa det vidare ut i havet. Volymerna blir förstås stora – i detta fall är det dimensionerande flödet ca 4,5 kbm/sek.

Tillverkningsenheten i Ettebro har tillverkat både pumpstationer och avskiljare till detta projekt. Till dagvattenpumpstationen levererades även en reservkraftsbyggnad med invändiga mått ca 15 x 6 m. Avskiljarna har tillverkats i samarbete med amerikanska EcoSense.

NORVATEK har dimensionerat, utformat samt tagit fram konstruktionsberäkningar till hela projektet.

Storm Water Station - modulsystem

Pumpstation med 8 st pumpar. Kapacitet ca 4,5 kbm/sek uppbyggda med 16 moduler.

Storm Water Station

Montage av reservkraftsbyggnad som tillhör pumpstationen i Trelleborg.

Storm Water Station

Avskiljare EcoVault byggd i Norvateks moduler.