Pumpstation reglerar högt vattenstånd

Dagvatten

Pumpstation reglerar högt vattenstånd

För att komma till rätta med marköversvämningar behövde dagvattnets nivå lyftas över högvattennivån i Lagan. Dagvattnet lyfts med hjälp av 2 pumpstationer.  

Speciell utmaning/önskemål:
Pumpstationerna ska enbart att vara i drift vid högvatten i Lagan. All övrig tid ska dagvattnet ledas förbi pumpstationen ut i ån. 

Högt vattenstånd i Lagan gav problem med översvämingar

Värnamo kommun har länge haft stora problem med marköversvämningar, framför allt från Lagan. Lagan har sitt ursprung i trakten kring Jönköping och Nässjö och är den största ån på det sydsvenska höglandet med ett avrinningsområde på 6 440 km².

Det största problemet var att Lagan svämmade över när vattennivån blev för hög. Vattnet samlades i lägre områden i centrala Värnamo t.ex. i Åbroparken. Förutom att det blev svårt för invånare att ta sig fram innebar översvämningarna stora problem för fastighetsägare som måste tömma och säkra källare.

Ett annat problem var att Lagans vatten dämde in i dagvattensystemet som har utlopp i ån. Det innebar att dagvattnet inte kunde rinna ut i ån. Om det regnade samtidigt som vattennivåerna i Lagan var höga blev det följaktligen problem eftersom regnvattnet inte kunde rinna undan.

Värnamo kommun beslutade sig för att bygga två dagvattenpumpstationer för att lyfta dagvattnet över högvattennivån i Lagan. Pumpstationerna skulle enbart att vara i drift när det var högvatten i ån. All övrig tid skulle dagvattnet ledas förbi pumpstationen ut i Lagan.

Så löste Norvatek problemet

Pumpstationen byggdes med sump i diametern 1 600 mm. Stationen har ett rakt genomlopp vid normala förhållanden då stationen inte är i drift. Vid högvatten startas en lyftpump som är monterad i ett kolonrör.

Ledningen förbi pumpstationerna är försedd med bakvattenlucka så att dagvatten inte kan rinna in i pumpstationen om dagvattennivåerna stiger.

Hitta mer information