Spillvatten

avloppsvatten

Spillvatten

Hantering av spillvatten, eller avloppsvatten som vi ofta säger i dagligt tal, är en växande utmaning i ett samhälle som blir mer och mer urbaniserat. Städer växer ihop, industriområden expanderar och stora villasamhällen byggs ute på landsbygden. Dagens VA-system för spillvatten har många år på nacken och är i stort behov av både uppgradering och utbyggnad. 

Spillvatten är förorenat vatten från hushåll, industrier och liknande - som ska pumpas vidare till reningsverk. Det ställer krav både på driftsäkerhet och arbetsmiljö i pumpstationen.

En annan effekt när VA-system byggs ut är att upptagningsområdena kan bli större och med det ökar kraven på pumpstationens kapacitet. Kodammarna i Göteborg och Gässlösa i Borås är exempel på sådana projekt som vi jobbat med de senaste åren.

Norvateks pumpstationer för spillvatten är utvecklade med driftsäkerhet och arbetsmiljö i fokus. Erfarenhet från tusentals projekt har lärt oss vad som fungerar. Dessutom kan vi bygga stationen i valfritt material - betong, betong/PE, GAP eller rostfritt.

Pumpstationer för spillvatten

VM Pumpstation

Användningsområden: Spillvatten och dagvatten. 
Kapacitet: 5 – 300 l/s

Används vanligtvis för att pumpa större flöden avloppsvatten. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

Läs mer about VM Pumpstation

VÖ Pumpstation

Användningsområden: Spill- och dagvatten
Kapacitet: 5 – 300 l/s

Används vanligtvis för att pumpa avloppsvatten i kommunal verksamhet. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

Läs mer about VÖ Pumpstation

VP Pumpstation

Användningsområden: Dagvatten
Kapacitet: 5 – 400 l/s

Lämplig på platser där man snabbt behöver få undan stora mängder dagvatten som t.ex. vid broar eller vägbyggen. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

Läs mer about VP Pumpstation

VB Pumpstation

Användningsområden: Dag- och spillvatten
Kapacitet: 5 – 300 l/s

Används i första hand för att pumpa dagvatten. Kan även användas för spillvatten om pumpstationen inte kan ha överbyggnad. Bra arbetsmiljö för driftspersonal.

Läs mer about VB Pumpstation